Mọi người đều là Marketer

Marketer.com.vn hướng tới việc xây dựng và đào tạo cộng đồng những người làm Fullstack trong ngành marketing.